Homework M.4/1 ครั้งที่ 2

posted on 13 Nov 2009 22:57 by tpetpipat

ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจาก internet เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ แล้วสรุปส่งมาที่ e-mail address : trp_petpipat@hotmail.com  โดยเขียนสรุปส่ง ห้ามใช้วิธี attrack file  ส่งไม่เกินวันที่ 16 พ.ย.52  (trp_petpipat)

2. ค้นคว้าข้อมูลเรื่ององค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเชิงประกอบ (compound light microscope) แล้ววาดภาพพร้อมคำอธิบายองค์ประกอบนั้น ๆ ลงในกระดาษ A4 แล้วนำมาส่งในวันที่16 พ.ย.52 ในชั่วโมงเรียน

งานทั้งสองชิ้นนี้ทำเป็นรายบุคคล

What are living things?

posted on 08 Nov 2009 21:08 by tpetpipat

ให้นักเรียนบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตมาคนละ 1 ประการ โดยตอบไม่ซ้ำกัน ใครตอบซ้ำคนที่ตอบก่อนจะได้ 0 คะแนน ส่งก่อนวันที่ 16 พ.ย.2552

โรคทางพันธุกรรม

posted on 26 Jun 2008 08:13 by tpetpipat
ให้นักเรียนสรุปสาเหตุและอาการของโรคทางพันธุกรรมที่แต่ละคนได้รับมอบหมายส่งไม่เกินวันที่ 3 ก.ค.51