What are living things?

posted on 08 Nov 2009 21:08 by tpetpipat

ให้นักเรียนบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตมาคนละ 1 ประการ โดยตอบไม่ซ้ำกัน ใครตอบซ้ำคนที่ตอบก่อนจะได้ 0 คะแนน ส่งก่อนวันที่ 16 พ.ย.2552

Comment

Comment:

Tweet

มีส่วนต่างๆของร่างกาย

#36 By ลดาวัลย์ (125.25.117.212) on 2009-11-23 11:48

มีการหายใจ

#35 By ธนายุทธ์ (125.25.117.212) on 2009-11-23 11:47

ร่างกายต้องการน้ำและสารอาหาร

#34 By ลดาวัลย์ (119.42.126.135) on 2009-11-22 20:11

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

#33 By สุภรัตน์ (125.26.12.204) on 2009-11-22 11:51

การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตquestion

#32 By มณเฑียร (125.26.12.204) on 2009-11-22 11:49

มีความรู้สึก
จาก
kaison879@hotmail.com

#31 By นายไกรสร ม่วงงาม (124.157.221.231) on 2009-11-21 16:57

embarrassed มีการเปลี่ยนแปลง

#30 By อัญชาณี ขุนเณร (125.25.96.63) on 2009-11-18 14:44

ต้องมีโครงสร้างร่างกาย

#29 By เสาวคล ใจศรี (125.26.15.30) on 2009-11-11 18:51

มีวงรอบชีวิตที่แน่นอน

#28 By อัญชลี ทวีทรัพย์ (125.26.15.30) on 2009-11-11 18:48

มีขนาดที่แตกต่างกัน

#27 By เกศมณี พวงลูกอินทร์ (125.25.94.242) on 2009-11-11 11:20

มีกระบวนการทางความคิด

#26 By เจษฎา ทองแท้ (125.26.20.71) on 2009-11-10 20:06

มีการเคลือนไหว

#25 By จันทร์ทรา ประทุมวัน (124.157.220.253) on 2009-11-10 19:22

สิ่งมีชีวิตต้องอยู่มากกว่าหนึ่งรวมเป็นระบบนิเวศcry

#24 By ศุภวัฒน์ เจริญพร (124.157.220.253) on 2009-11-10 19:17

ต้องการขยายพันธุ์เพื่อสืบทอดตระกูลbig smile

#23 By อาทิตยา ทักษ์ชัย (124.157.220.253) on 2009-11-10 19:12

สิ่งมีชีวิตต้องมีเชลล์open-mounthed smile

#22 By kochakorn amlamay (124.157.220.253) on 2009-11-10 19:09

ต้องการสารอาหารประเภทคาโบไฮเดตร

#21 By ดุจดาว นิลเขตร์ (124.157.220.253) on 2009-11-10 19:05

มีการหายใจ

#20 By นาย สมพงษ์ โกสิน (124.157.221.96) on 2009-11-10 18:55

มีการเคลื่อนที่

#19 By Jeerawat Yeamsawat (124.157.221.96) on 2009-11-10 18:47

มีวิวัฒนาการ

#18 By pornwipha (125.26.9.129) on 2009-11-10 17:53

มีการเผาผลาญอาหาร

#17 By acharaporn suksusan (125.26.9.129) on 2009-11-10 17:51

มีขนาด และอายุขัยขนาดจำกัด

#16 By นาย ธนพล มณฑียรรัตน์ (124.157.220.164) on 2009-11-10 17:48

มีอายุขัย

#15 By pornwipha (125.26.9.129) on 2009-11-10 17:47

มีทั้งเพศผู้และเพศเมีย

#14 By kittibodee (125.26.9.129) on 2009-11-10 17:46

สิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกัน

#13 By jiranan chomdang (125.26.9.129) on 2009-11-10 17:45

มีการขับถ่าย

#12 By ศรัญญ่า (114.128.27.219) on 2009-11-10 17:44

ต้องการที่อยู่อาศัย

#11 By wilawan hmuoknoi (125.26.9.129) on 2009-11-10 17:39

มีการพึ่งพาอาศัยกัน

#10 By acharaporn suksusan (125.26.9.129) on 2009-11-10 17:36

มีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

#9 By kieeisak yuphet (222.123.161.235) on 2009-11-10 17:36

มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ

#8 By piyaporn (125.26.9.129) on 2009-11-10 17:33

มีการจัดระบบ

#7 By nattawut khainoi (222.123.161.235) on 2009-11-10 17:32

มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

#6 By nattawut (222.123.161.235) on 2009-11-10 17:22

ต้องการสารอาหารและพลังงาน

#5 By warunthon kongmiya (125.26.13.0) on 2009-11-10 17:02

มีลักษณะจำเพาะ

#4 By tidarut puttrana (124.157.223.39) on 2009-11-10 16:40

มีการสืบพันธุ์

#3 By thunchanok kongfoo (124.157.223.39) on 2009-11-10 16:38

มีการเจริญเติบโต

#2 By jirapha sangdow (124.157.223.39) on 2009-11-10 16:36

มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

#1 By Cahatchai Janpet (125.25.90.27) on 2009-11-10 12:03